افتتاحیه تصفیه خانهدو شنبه . 1402/04/12 11:37 واحد برتر کیفیت صنایع غذایی مازندرانپنج شنبه . 1401/07/28 7:47 جشنواره فروش کاترینیک شنبه . 1401/07/10 11:32 مراسم شانزدهمین سال افتتاحیه شرکت کاترین برگزار شد. چهار شنبه . 1401/07/27 15:3 واحد برتر حامی حقوق مصرف کنندگاندو شنبه . 1398/10/09 10:52 واحد برتر کیفیت صنایع غذایی و نشان ایمنی و سلامتچهار شنبه . 1398/08/22 15:45 استخدامی شرکت تکامل غذادو شنبه . 1398/06/04 8:52 انتخاب قند کاترین به عنوان واحد نمونه در حوزه استانداردیک شنبه . 1397/07/29 7:43 استخدام حسابدار در شرکت تکامل غذا (قند کاترین)سه شنبه . 1397/07/03 16:47 استخدام شرکت تکامل غذا (قند کاترین)دو شنبه . 1397/05/08 16:5 حضور قند کاترین در نمایشگاه بین المللی آگروفود تهرانپنج شنبه . 1397/04/07 23:45 برندی دیگر از کاترینیک شنبه . 1397/02/30 12:58 برگ زرینی دیگر بر افتخارات شرکت تکامل غذایک شنبه . 1396/12/27 14:28 واحد برتر کیفیت صنایع غذایی مازندرانیک شنبه . 1396/07/23 11:35 ساخت میان برنامه مناظره تلویزیونی صدا و سیمای مازندران مرتبط با صنعت غذا در کارخانه قند کاترینپنج شنبه . 1396/06/09 10:29 انتخاب مهندس علی امینی به عنوان هیأت مدیره جدید انجمن صنایع غذا و داروی استان مازندرانچهار شنبه . 1396/04/28 17:5 افتخاری دیگر برای کاترینیک شنبه . 1396/02/17 17:1 کسب گواهی گواهی تحقیق توسعه از سازمان صنعت ، معدن و تجارتیک شنبه . 1396/02/17 17:1 کسب عنوان اولین کارخانه استاندارد تولید قند پختی ونبات درشمال کشورچهار شنبه . 1396/02/27 16:37 حضور کاترین در کانادایک شنبه . 1396/02/17 17:2 ثبت اختراع ملی با عنوان تولید قند پختی به روش تصفیه فیزیکی توسط مهندس علی امینییک شنبه . 1396/02/17 17:2 تولید نبات نی دار سفید و زعفرانی کاترینیک شنبه . 1396/02/17 17:2